Inleiding
Dit privacybeleid ziet op de door Verloskundigenpraktijk Parkstad aangeboden zorgverlening binnen de verloskundigenpraktijk en via de website info@verloskundigenpraktijkparkstad.nl. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk Parkstad omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens wordenverzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundigenpraktijk Parkstad
Verloskundigenpraktijk Parkstad is gevestigd te Brunssum en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 14116324 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hierna wordt Verloskundigenpraktijk Parkstad. aangeduid als “Verloskundigenpraktijk Parkstad“. Voor vragen over het privacybeleid is Verloskundigenpraktijk Parkstad bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur op telefoonnummer 045-5251291. Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website (www.verloskundigenpraktijkparkstad.nl) en per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenpraktijkparkstad.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van cliënten worden door Verloskundigenpraktijk Parkstad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;
– Administratieve doeleinden;
– om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;

Grondslagen voor de verwerking zijn:
– de geneeskundige behandelovereenkomst;
– toestemming;
– gerechtvaardigd belang van Verloskundigenpraktijk Parkstad.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Verloskundigenpraktijk Parkstad:
a. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
b. NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
c. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
d. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Onatal, welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

E-mailadres
Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: het verzenden van de afspraakbevestiging na het plannen van de eerste afspraak, en in de toekomst voor het uitnodigen voor deelname aan een enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Dit geschied via beveiligde e-mail.

Partner mail adres wordt in principe niet gebruikt.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners
Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.

De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners.

De zorgverleners betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderarts, huisarts, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar ivm declaraties.

Perined
Gegevens over zwangerschap en geboorte worden ten behoeve van landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek geleverd aan de Perinatale registratie. Informatie over uw privacy bij Perinatale registratie kunt u lezen op de website www.perined.nl/privacy

Perined beheert namens de zorgverleners een databank met medische gegevens.

De postcode en geboortedatum van de moeder worden geregistreerd, dit maakt dat de persoon herleidbaar is.

Peridos
Indien u deelneemt aan screenings programma’s PNS en de 20 weken echo worden gegevens uitgewisseld met de landelijke databank Peridos ten behoeve van de uitvoering van de screening en eventuele behandelingen, en ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van zorgverlening. Meer informatie over je privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap vind je in de folders en op de RIVM-websites van de programma’s.

Vecozo
Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met zorgverzekeraars.

Praeventis
De gegevens rondom het 12 weeks bloedonderzoek en de hielprik worden via dit systeem gedeeld met het RIVM.

Moeders voor Moeders
In het begin van de zwangerschap kan je er voor kiezen om urine in te leveren voor andere vrouwen die graag zwanger willen worden. Moeders voor Moeders verzamelt deze urine. De verloskundigenpraktijk geeft jou de folder met hun contactgegevens mee en zal zelf geen gegevens doorgeven aan de informatrice.

Wetenschappelijke studies
We delen geen gegevens met wetenschappelijke studies zonder toestemming. Wij vragen vooraf aan het delen van informatie over bijv de zwangerschap eerst toestemming aan de betrokkenen.

Zwangerenportaal
De verloskundigenpraktijk biedt via Zwangerenportaal.nl de mogelijkheid aan cliënten digitaal inzage in haar eigen medisch dossier te hebben,extra relevante informatie rondom zwangerschap en geboorte te ontvangen. Dit alles verloopt in een online veilige omgeving mbv account verificatie. Ook krijg je advertenties te zien waar het zwangerenportaal commercieel voordeel mee behaald. Op basis van jouw postcode en IP adres laten zijn advertenties zien, deze gegevens maakt dat de persoon herleidbaar is. Check de privacyverklaring van zwangerenportaal voor meer informatie

Geboortekaartjes
Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 6 weken opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Wilt u dat uw NAW gegevens niet zichtbaar zijn in de wachtkamer, haalt u ze dan zelf weg (met bijvoorbeeld een watervaste viltstift).

Inschrijven en afspraak maken
Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigenpraktijk Parkstad en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang Verloskundigenpraktijk Parkstad en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode.

U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 045-5251291

De verloskundigenpraktijk is in gesprek met Jotform, de aanbieder van het inschrijfformulier over de AVG regelgeving, de NEN certificering en het opslaan van gegevens bij Jotform volgende de AVG regelgeving.

eConsult
Gebruikt u het eConsult op onze website, voor uw vragen aan ons, dan behandelen we de gegevens die u verstrekt vertrouwelijk.

Verbeteren van onze dienstverlening
Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Plaatsen van een reactie
Het is mogelijk dat u een reactie achterlaat op onze website. U dient daarvoor in het bijbehorende formulier uw naam en e-mailadres verplicht te verstrekken. Als dat niet door u wordt verstrekt, dan kunt u geen reactie achterlaten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij uw reactie kunnen registreren en (indien gewenst) u op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichtenzijn.

Deze verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zolang uw vraag en/of reactie actueel wordt geacht.

Contactformulier en eventueel doorgeven informatie aan zwangerenportaal.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigen praktijk parkstad en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundigen praktijk parkstad en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan zwangerenportaal, gevestigd in Nederland. Dit zodat zwangerenportaal in de toekomst contact met u op kan nemen voor commerciële doeleinden. Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje).

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door zwangerenportaal bewaard.

Foto’s op onze website
Het is mogelijk dat de foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Verloskundigenpraktijk Parkstad een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang Verloskundigenpraktijk Parkstad de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn
Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 6 weken opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze websitehebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van analytische cookies
Wij maken gebruik van analytische cookies voor het gebruik van google analytics.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Er worden geenstatistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.

Google Analytics
Wij hebben de tool Google Analytics geactiveerd, hier worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deelvan de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacy vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich tehouden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging
Verloskundigenpraktijk Parkstad heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.verloskundigenpraktijkparkstad.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailserversdie specifiek beveiligd zijn voor de zorg.

De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.

Verwerkers en andere derden
De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierbovenbeschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt

* Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
* Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
* Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
* Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:
– Toestemming van de betrokkene;
– Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
– Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.

* Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daarzullen we u dan ook van in kennis stellen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op december 2018.